- N +

Rotor Clip Retaining Ring,Rotor Clip卡簧挡圈,Rotor Clip代理商,Rotor Clip分销商

无忧工品为您提供美国原装进口Rotor Clip挡圈,欢迎电话邮件联系我们。

极小的起订量,极低的价格,快速的交期。

最近几年的趋势是远离螺纹紧固件,而倾向于使用挡圈。

挡圈是一种金属紧固件,它被安装在轴上的凹槽中,或在外壳或孔中形成一个肩部,以保持一个组件。它们消除了与螺丝、螺母、螺栓、开口销、垫圈等传统紧固件相关的螺纹、攻丝、钻孔和其他加工操作。

它们可以大大降低生产成本,因为凹槽可以与其他生产过程一起加工。总的来说,它们提供了一个比传统同类产品更紧凑、更实用的设计。

与传统紧固件相比的优势:

  • 更少的轴/外壳准备(螺纹、攻丝、钻孔等)。

  • 减少了成品设计的重量和尺寸。

  • 原材料和劳动力的成本更低。

BR32RE-37 SSHO-150 SSRE-12 STPAHO-56 STPA
BR68SE-98 ST ZDHO-45 STZDRE-15 STPA-SHOI-356 STZD
BR47SH-100 STPAHO-81 SSSE-43 STPAHOI-87 SS
BE-43 SSSH-125 STPAHO-81 ST ZDSH-212 STZDPO-31 STZD
BE-87 STPASH-268 STPAHOI-250 STZDSH-35 STZDSE-14 STZD
BSH-125 STPASH-31 STZDPO-15 STPASH-46 SSSH-112 STPA
C-100 STZDSH-43 BCRE-9 STPASH-50 STZDSH-125 STPA
E-9 STZDSHF-25 BCSE-17 STPASH-625 STZDSH-212 STPA
HO-143 SSSHR-112 STZDSH-100 STPASHF-23 STPASH-43 SS
HO-275 STZDBE-12 STPASH-118 SSSHI-196 STZDSH-55 STPA
HO-31 BCBE-75 STZDSH-196 STPASHI-75 STZDSHI-118 ST PA
HO-393 STZDBSH-31 STPASH-262 STZDSHR-75 STZDSHI-177 STZD
HO-75ST PDBSH-93 STZDSH-268 STZDBHO-162 ST PASHR-118 STPA
HOI-168 STZDBSH-98 SSSH-27 BCBSH-131 STZDTX-31 STZD
HOI-75 STPAC-23 SSSH-300 STZDBSH-35 STZDTX-62 SS
SE-31 BCC-23 STPASH-343 STZDBSH-43 STPABHO-56 ST PA
SH-156 SSC-40 SSSH-37 STPABSH-78 STZDBSH-150 SS
SH-168 SSE-25 STPASHF-43 SSC-31 SSC-137 ST PA
SH-237 STPAHO-162 STZDSHF-50 STPAE-18 STZDC-200 STZD
SH-250 STZDHO-193 SSSHM-18 ST PAHO-145 STZDE-75 SS
SH-255 STZDHO-56 BCSHR-42 SSHO-51 SSHO-200 STZD
SH-31 SSHO-62 STZDTX-12 SSHO81STPA-SHOI-118 STZD
SH-34 STPAHO-68 STPATY-43-ST-PAHO-93 STZDHOI-356 STPA
SH-56 SSPO-31 STPABSH-40 ST PAHOI-206 STPAPO-125 STZD
SH-62 STZDRE-12 BCBSH-78 SSHOI-206 STZDRE-21 STZD
SH-66 BCRE-43 STZDC-175 SSHOI-81 BCSE-18 STPA
SHM-12 SSSE-74 STPAC-175 STZDHOI-81 SSSE-74 BC
SHM-37 SSSH-106 SSC18ST ZDPO-175 STPASH-15 BC
TX-62 STPASH-255 STPAC-25 STPAPO-200 STZDSH-18 BC
TY-87-ST-ZDSHF-23 STZDC-81 STPARE-21 SSSH-200 SS
YE-6 STPASHF-37 SSHO-156 SSSH-181 STZDSH-31 STPA
BHO-87 ST PASHF-37 STZDHO-165 ST ZDSH-206 STZDSH-575 STZD
BSE-21 STZDSHF-75 STPAHO-31 SSSHF-50 BCSH-87 STZD
BSH-34 STZDSHI-215 STZDHO-86 SSSHF-62 STZDSHF-50 SS
C-150 STZDSHI-81 STPAHOI-150 STPASHI-112 ST PASHI-275 STPA
C-25 SSSHM-31 STZDHOI-187 STZDSHR-42 ST PASHR-131 STPA
C-28 SSSHR-59 SSHOI-275 STPASHR-42 STZDTY-31-SS
C-56 BCTY-50-SSHOI-62 STZDBE-15 STPABSH-118 STPA
C-93 STZDVSH-237-ST-ZDPO-18 STZDBHO-50 ST PABSH-25 STPA
HO-112 STPABHO-68 ST PARE-43 STPABSE-74 STZDBSH-37 STZD
HO-168 BCBSH-35 SSSE-21 SSBSH-39 STZDBSH-62 STPA
HO-206 STZDBSH-68 SSSH-187 STPABSH-75 STZDBSH-66 STPA
HO-362 STPABSH-98 STZDSH-215 STZDC-40 BCC-100 SS
HOI-143 STPAE-50 SSSH-27 SSC-87 ST PAC-15 BC
HOI-162 SSHO100STPA-SSH-312 SSHO-100 STZDE-4 BC
HOI-262 STZDHO-50 STZDSH-312 STPAHO-102 BCE-9 BC
HOI-300 STZDRE-21 STPASH-325 SSHO-112 BCHO-218 STZD
RE-18 SSRE-25 STPASH-35 BCHO-354STHO-51 STZD
RE-31 STZDRE-37 BCSH-39 SSHO-45 STPAHOI-200 ST PA
SE-17 STZDSE-98 SSSH-40 SSHO90STPA-SHOI-75 SS
SH-187 SSSE-98 STPASH-84 SSHOI-237 STZDHOI-81 STZD
SH-275 SSSH-177 SSSH-87 STPAHOI-243 STZDLC-112 STPA
SH-315 SSSH-177 STPASHF-12 ST ZDRPK-5RE-31 STPA
SH-400 STPASH-23 BCSHR-98 SSSH-112 STPASH-150 BC
SH-43 STPASH-28 STZDTI-87 STZDSH-118 STZDSH-287ST PA
SHR-66 SSSH-287 STZDTX-25 STZDSH-125 BCSH-93 STPA
TX-75 SSSH-312 STZDTY-37-ST-ZDSH-131 STPASHF-31 BC
TX-87 STPASH-34 BCVSH-137 STZDSH-181 STPASHI-215 STPA
TY-62-ST-PASH-37 SSVSH-177 STPASH-400 STZDSHR-87 SS
BE-43 BCSH-525 STZDVSH-255 STPASH-75 STZDTX-18 STPA
BE-87 ST PASH-87 SSBHO-156 ST PASH-800 STZDTX-87 SS
BHO-118 ST PASHF-75 ST PABHO-86 ST PASHF-31 SSTY-43-SS
BSH-46 STZDSHI-75 ST PABSH-100 ST PASHI-100 SSVSH-200 STZD
BSH-81 STZDSHM-12 STPABSH-106 STZDSHI-118 STZDBSH-28 STPA
C-81 STZDSHR-156 SSBSH-56 STPASHR-106 STZDBSH-87 SS
E-43 SSTY-100-SSBSH-66 STZDTI-93 STPAC-18 BC
E-87 SSBE-25 SSC-125 STZDTX-25 STPAC-50 BC
E-9 STPABE-37 SSC-68 SSTY-31-ST-ZDHO-231 STZD
HO-125 STZDBSH-27 STZDHO-112 STZDVSH-100 STZDHOI-100 STPA
HO-137 SSBSH-81 SSHO-43 STZDBE-12 STZDHOI-131 STPA
HO-150 STPA-SC-125 STPAHO-77 SSBSE-17 STZDHOI-162 STZD
HOI-87 STPAHO-100 ST ZDHO-86 STZDBSH-125 STZDHOI-75 STZD
SE-118 SSHO-25 STPAHOI-100 SSBSH-28 STZDHOI-81 STPA
SE-137 SSHO-375 STZDHOI-156 ST PAE-12 STPAPO-75 STPA
SE-74 SSHO-412 STZDHOI-162 STPAE-6 STPARE-50 STZD
SH-25 BCHO-51 STPAHOI-283 STZDHO-106 STZDSE-43 SS
SHF-12 STPAHO-68 STZDHOI-87 STZDHO-131 SSSH-212 SS
SHF-25 STPAHO-90 SSRE-50 STPAHO86STPA-SSH-225 ST ZD
SHI-350 STZDRE-56 STZDSH-137 BCHOI-125 ST PASH-28 STPA
SHI-62 STPASE-98 BCSH-177 STPAHOI-315STSH-450 STPA
SHM-26 STZDSH-102 STPASH-315 STZDPO-25 STPASH-62 STPA
SHR-47 SSSH-125 SSSH-334 STPASE-14 BCSHF-18 SS
SHR-98 STZDSH-156 STZDSH-35 SSSH-125 STZDSHI-68 STPA
TI-37 BCSH-168 STZDSH-354 STZDSH-237 STZDSHM-25 STZD
YE-6-SSSH-28 BCSH-400 STPASH-243 SSSHR-175 STPA
BSE-18 STZDSH-39 BCSH-50 SSSH-306 SSTI-93 STZD
C-125 ST PASH-98 BCSH-62 BCSH-354 STPAVSH-125 STZD
C-137 STZDSHM-15 STZDSH-81 STZDSH-375 STPABE-62 SS
C-15 SSSHM-26 STPASH-93 SSSH-40 STZDBSE-17 STPA
C-18 ST PASHR-118 STZDSHI-162 ST ZDSH-66 SSBSH-39 SS
C-21 STPASHR-42 STPASHI-162 STZDSH-68 STPABSH-75 ST PA
C-23 BCSHR-59 STZDSHI-215 SSSH-750 STZDC-56 STZD
C-37 STZDTX-100 STZDSHI-78 STZDSH-78 STZDE-25 BC
C-75 BCTY-75-SSSHM-22 STPASHF-15 BCHO-106 BC
E-43 BCVSH-200 STPASHR-106 SSSHI-137 STZDHO-150 BC
E-50 BCVSH-231 STZDSHR-106 ST PASHI-87 STZDHO-165 STZD
HO 50 SSBHO-145 ST PASHR-112 SSTY-25-BCHO-175 STZD
HO-131 STZDBSH-37 STPASHR-125 STZDTY-75-ST-PAHO-225 STZD
HO-237 STZDBSH-59 STZDTX-31 STPAVSH-175 STZDHO-45 BC
HO-25 STZDBSH-62 SSTX-43 STPAVSH-255 STZDHO-62 SS
HO-256 SSC-43 BCBSH-39 STPABE-12 SSHO-75 STZD
HO-306 STPAHO-181 STZDHO-145 SSBHO-75 SSHO-86 STPA
HO-433 STZDHO-287 STZDHO-156 BCBSE-11 STZDHO-87 STZD
HO-51 BCHO-315ST PAHO-325 STZDBSH-106 STPAHOI-212 STPA
HO-56 SSHO-50 BCHO-62 BCBSH-56 SSHOI-62 SS
HO-75 BCHO-75 SSHOI-112 STZDBSH-66 SSRE-43 SS
HOI-350 STPAHO-81 BCHOI-168 STPAC-12 BCRE-56 SS
PO-43 STZDHOI-106 STPAHOI-175 STZDC-62 STPARE-9 STZD
RE-25 STZDPO-150 STZDHOI-400 STPAE-62 STPASH-112 STZD
RE-37 STPARE-15 STZDRE21 ST PA SHO-187 STZDSH-137 STZD
RE-37 STZDSH-181 SSRE-25 SSHO-31 STZDSH-156 STPA
SE-21 BCSH-206 STPARE-31 SSHOI-118 SSSH-162 STZD
SH-150 STZDSH-21 BCRE-9 SSHOI-187 ST PASH-250 SS
SH-19 BCSH-25 STZDSE-31 STZDPO-62 STPASH-268 SS
SH-825 STZDSH-28 SSSH-100 STZDSE-118 STPASH-40 STPA
SH-84 STZDSH-293 SSSH-27 STZDSE-9 STPASH-50 BC
SHI-250 STZDSH-293 STZDSH-315 STPASH-100 SSSH-50 ST ZD
SHI-315 STZDSH-334 SSSH-343 STPASH-131 SSSH-68 BC
SHI-56 STZDSH-37 BCSH-39 STPASH-293 STPASH-75 BC
SHR-150 STZDSH-43 STZDTX-87 STZDSH-675 STZDSHF-25 SS
SHR-87 STZDSHF-62 SSYE-14 STZDSHF-12 ST PASHF-62 STPA
TY-31-BCSHI-50 SSBSE-11 STPASHR-118 SSSHF-9 STZD
VSH-215 STPATX-75 STZDBSH-175 STPASHR-47 STZDSHI-125 STPA
BE-43 ST PABE-75 STPAC-12 SSSHR-66 ST PASHR-106 STPA
BSH-25 BCBSH-100 SSC-62 ST PASHR-66 STZDTX-18 SS
BSH-40 SSBSH-31 STZDHO-131 BCTI-87 SSVSH-231 STPA
C-25 STPA-SC-15 STPAHO-162 BCTX-43 STZDYE-6-SS-S
C-43 SSE-62 STZDHO-168 SSYE-31 STPABE-18 BC
E-37 SSHO-185 STZDHO-193 STZDBE-14 STPABSH-100 STZD
HO-102 STZDHOI-168 SSHO-362 STZDBSH-102 STZDBSH-50 BC
HO102STPA-SHOI-175 STPAHO68STPA-SBSH-50 SSBSH-50 STPA
HO-181 SSLC-78 STPAHOI-106 BCBSH-62 STZDC-31 STZD
HO93STPA-SSH-100 SSHOI-200 STZDBSH-81 STPAE-37 BC
HOI-175 SSSH-175 STZDHOI-212 STZDC-112 STZDE-75 STPA
HOI-243 SSSH-354 STPAPO-100 STZDE-12 BCHO-106 SS
RE-12 STZDSH-62 STPARE-12 SSHO-100 BCHOI-200 SS
RE-18 STPA-SSH-66 STZDRE-18 STZDHO-262 STPASH-131 STZD
SE-21 STPASH-875 STZDRE-56 STPAHO-37 BCSH-143 STZD
SH-215 STPASHF-18 BCSE-31 STPAHO-50 STPASH-150 STPA
SH-34 SSSHF-75 SSSH-100 ST ZDHO-56 STZDSH-162 STPA
SH-81 STPASHF-75 STZDSH-231 STPAHOI-143 SSSH-200 STZD
SHF-12 SSSHI-100 ST PASH-25 STPA-SHOI-156 SSSH-25 SS
SHI-181 STPASHR-131 STZDSH-287 STPASE-11 BCSH-27 STPA
TY-37-ST-PASHR-137 STZDSH-35 STPASH-137 STPASH-500 STPA
VHO-185-ST-PASHR-193 STPASH-375 STZDSH-150 SSSHI-143 STZD
VSH-100 STPASHR-66 STPASH-56 STZDSHF-31 STPASHM-13 STPA
VSH-150 STPATX-18 STZDSHF-18 STZDSHI-56 STPASHM-13 STZD
YE-18 STPATX-9 SSSHF-9 SSSHM-18 STPASHM-37 STZD
BSH-150 STZDYE-6 STZDSHI-112 STZDVSH-137 STPATI-87 STPA
BSH-34 STPABHO-118 BCSHI-118 STPABE-18 STPATY-37-SS
BSH-35 STPABSE-21 SSSHI-59 STPABE-62 STZDTY-56-ST-ZD
BSH-93 STPABSH-143 STZDSHM-37 STPAC-37 SSBSH-112 STPA
BSH-98 STPAC-18 STZDTY-62-SSC-37 STPABSH-25 SS
C-150 STPAC-40 STZDVHO-155-ST-PAC-87 SSBSH-40 STZD
C-21 BCC-62 BCBSE-18 STPAE-18 STPAC-12 STZD
C-93 SSE-15 BCBSH-18 BCHO-118 SSC-93 STPA
HO-125 SSE-25 SSC-75 SSHO-212 STZDE-6 SS
HO-143 STZDHO-106 STPA-SHO-137 STZDHO-306 STZDHO-118 STZD
HO-250 STZDHO-175 SSHO-156 STPAHO-77 STPAHO-156 STZD
HOI-143 STZDHO-206 SSHO-575 STZDHOI-200 STPAHO-200 SS
HOI-150 SSHO-31 STPAHO-62ST PDPO-200 STPAHO-334 STZD
HOI-212 SSHO-45 SSHOI-237 STPARE-37 ST PAHO-43 STPA
SE-11 SSHOI-137 SSHOI-93 STZDRPK-4HOI-131 STZD
SE-137 STPAHOI-150 ST ZDPO-37 SSSH-112 SSLC-112 STZD
SH-206 SSHOI-237 SSSH-100 BCSH-143 STPASH-237 SS
SH-34 STZDHOI-262 STPASH-287 SSSH-59 STPASH-262 SS
SHI-162 SSHOI-350 STZDSH-350 STPASH-66 STPASH-68 STZD
SHI-50 ST PAPO-150 STPASH-437 STZDSH-78 SSSH-75 SS
SHR-175 ST PAPO-37 STZDSH-50 STPASH-87 BCSH-98 STPA
SHR-39 SSRE-15 STPASH-650 STZDSH-950 STZDSHF-43 STPA
BSH-40 STPARE-21 BCSH-75 STPASHI-112 SSSHF-9 STPA
C-28 STZDSH-168 STPASH-81 BCSHI-125 ST PASHI-112 STPA
C-56 SSSH-343 SSSH-850 STZDSHI-200 STPASHI-81 STZD
E-18 BCSH-350 SSSH-98 STZDSHM-20 STPASHM-10 STPA
E-43 STPASH-55 BCSHM-18 STZDSHM-22 STZDSHM-25 ST ZD
E-50 STPASH-59 ST ZDSHR-200 STPASHR-156 STZDSHR-125 STPA
HO-143ST PDSH-62 SSVSH-215 STZDTY-50-ST-ZDTY-50-ST-PA
HOI-400 STZDSH-93 STZDBHO-37 ST PAYE-14 STPATY-75-ST-ZD
PO-125 STPASHF-25 STZDBHO-62 SSBSH-137 STPABE-43 STZD
PO-175 STZDSHF-50 STZDBSE-98 STPAHO-150 STZDBE-87 STZD
RE-25 BCSHI-62 STZDBSH-137 STZDHO-300 STZDBHO-125 ST PA
SH-225 STPASHR-156 ST PABSH-56 STZDHOI-93 SSBSE-31 SS
SH-31 BCTX-37 STPABSH-59 STPALC-98 STPABSE-98 ST PA
SH-59 SSVSH-196 STZDBSH-68 STZDRE-50 SSBSH-137 SS
SH-59 STZDBE-12 ST PABSH-87 STZDSH-143 SSBSH-143 STPA
SHF-15 STPABE-50 STZDC-37 BCSH-196 STZDBSH-27 STPA
SHI-177 SSBHO-75 ST ZDHOI-100 STZDSH-200 BCBSH-50 ST PA
SHR-137 SSBSH-43 SSHOI-112 SSSH-275 STPAC-137 STPA
YE-18-ST-ZDBSH-59 SSHOI-156 STZDSH-46 STZDC-15 STZD
BSE-21 STPABSH-78 STPAHOI-300 STPASH-78 STPAC-21 ST PA
BSH-150 STPABSH-87 STPAHOI-93 STPASHF-31 STZDC-23 STZD
BSH-162 STPAC-18 SSPO-62 SSSHI-350 STPAC-68 STZD
BSH-46 STPAC-18 STPASE-9 BCSHI-62 SSE-62 SS
C-21 SSC-25 STZDSH-12 BCSHM-10 STZDHO-102 SS
HOI-106 STZDC-62 STZDSH-137 SSVSH-125 STPAHO-118 BC
HOI-150 ST PAC-87 STPASH-137 STPABE-50 STPAHO-168 STZD
HOI-156 STPAE-87 STZDSH-175 SSBSH-131 STPAHO-25 SS
HOI-187 SSHO-165 SSSH-177 STZDBSH-162 STZDHO-256 STZD
HOI-243 STPAHO-187 SSSH-225 SSC-112 STPAHO-315 STZD
SH-106 STPAHO-50 SSSH-225 STZDC-68 STPAHO-37 STPA
SH-162 SSHO-81 STZDSH-231 STZDHO-112 SSHO-387 STZD
SH-200 SSHO87STPA-SSH-250 STPAHO-231 SSHO-90 STZD
SH-243 STPAHOI-106 SSSH-56 BCHO-43 SSPO-18 STPA
SH-25 STPAHOI-137 STZDSH-56 STPAHO-68 BCSE-14 SS
SH-55 SSHOI-168 ST PASH-900 STZDHOI-131 SSSE-18 STZD
SHF-43 STZDHOI-62 STPASHF-37 BCSH-187 STZDSE-31 SS
SHI-315 STPAPO-15 STZDSHF-75 ST ZDSH-300 STPASH-102 SS
SHI-62 ST PARE-18 STPASHI-162 STPASH-46SSSH-118 STPA
SHI-93 STZDSH-102 STZDSHI-200 STZDSH-50 STPASH-125 SS
SHR-175 STZDSH-243 STZDSHM-31 STPASH-55 STZDSH-175 STPA
TX-56 SSSH-306 STZDSHR-112 STPASH-84 STPASH-255 STPA
BE-15 ST PASH-46 BCSHR-131 SSSHF-19 STPASH-262 STPA
BHO-106 ST PASHI-78 STPASHR-39 STZDSHI-62 BCSH-306 STPA
BSE-31 STPASHM-25 ST PATY-87-ST-PASHR-200 STZDSH-334 STZD
BSH-112 STZDSHR-193 STZDBHO-118 SSTI-37 SSSH-46 STPA
BSH-118 STZDSHR-62 STZDBSE-31 ST PATY-18-SSSHF-43 BC
C-175 STPASHR-87 STPABSH-100 STPAVSH-177 STZDSHI-59 SS
C-200 STPATX-100 STPAC-21 STZDBE-14 STZDSHM-12 STZD
C-31 BCTY-62-ST-ZDC-31 STPABSE-21 BCSHM-26 SS
E-75 BCBE-15 STZDE-12 ST ZDC-200 ST PASHR-137 STPA
HO-25 BCBSH-118 SSE-62 BCC-28 STPASHR-175 ST ZD
HO-268 STZDBSH-125 SSHO-162 SSE-12 SSSHR-62 SS
HO-312 STZDBSH-50 STZDHO-37 STZDE-87 STPATY-43-ST-ZD
HO-347 STZDBSH-68 STPAHO-68 SSHO-100 SSRotor Clip
HO75STPA-SBSH-75 SSHO-77 STZDHO-350 STZDRetaining Ring
HOI-283 STPAC-50 SSHOI-112 STPAHO-43 BCCirclip
PO-37 STPAE-15 STPAPO-75 STZDHO-51 ST ZD挡圈卡簧


Note: All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them.

返回列表
上一篇:
下一篇: