- N +

USA Sealing编织填料,USA Sealing压缩型填料,Compression Packing,USASealing压缩盘根,USASealing盘根,USASealing代理商

无忧工品为您提供多种材料的USASealing压缩盘根和填料,欢迎电话邮件联系我们。

在广泛的行业中用于泵和阀门。浏览我们的多种填料/盘根,以配合您的应用。

 • 带橡胶芯的PTFE压缩盘根

 • 含润滑油的PTFE压缩盘根

 • PTFE压缩盘根

 • Kynol纤维压缩盘根

 • 凯芙拉边角料压缩盘根

 • 石墨网套压缩盘根

 • 碳纤维角的石墨压缩盘根

 • 编织线石墨压缩盘根

 • 戈尔GFO压缩盘根

 • 石墨盘根膨胀聚四氟乙烯

 • 膨胀石墨编织压缩盘根

 • 碳纤维压缩盘根

 • 芳纶压缩盘根

 • 丙烯酸纤维压缩盘根

USA Sealing常用零件号码如下:

ZUSA-CP-353

ZUSA-CP-360

ZUSA-CP-366

ZUSA-CP-85

ZUSA-CP-256

ZUSA-CP-271

ZUSA-CP-269

ZUSA-CP-258

ZUSA-CP-350

ZUSA-CP-1

ZUSA-CP-270

ZUSA-CP-101

ZUSA-CP-264

ZUSA-CP-21

ZUSA-CP-15

ZUSA-CP-69

ZUSA-CP-62

ZUSA-CP-361

ZUSA-CP-19

ZUSA-CP-13

ZUSA-CP-74

ZUSA-CP-7

ZUSA-CP-88

ZUSA-CP-300

ZUSA-CP-14

ZUSA-CP-186

ZUSA-CP-94

ZUSA-CP-95

ZUSA-CP-5

ZUSA-CP-255

ZUSA-CP-73

ZUSA-CP-20

ZUSA-CP-100

ZUSA-CP-190

ZUSA-CP-198

ZUSA-CP-205

ZUSA-CP-59

ZUSA-CP-6

ZUSA-CP-251

ZUSA-CP-67

ZUSA-CP-315

ZUSA-CP-199

ZUSA-CP-55

ZUSA-CP-365

ZUSA-CP-2

ZUSA-CP-60

ZUSA-CP-87

ZUSA-CP-68

ZUSA-CP-309

ZUSA-CP-257

ZUSA-CP-351

ZUSA-CP-316

ZUSA-CP-359

ZUSA-CP-3

ZUSA-CP-83

ZUSA-CP-297

ZUSA-CP-253

ZUSA-CP-206

ZUSA-CP-61

ZUSA-CP-302

ZUSA-CP-188

ZUSA-CP-75

ZUSA-CP-102

ZUSA-CP-265

ZUSA-CP-57

ZUSA-CP-200

ZUSA-CP-84

ZUSA-CP-298

ZUSA-CP-8

ZUSA-CP-96

ZUSA-CP-317

ZUSA-CP-193

ZUSA-CP-367

ZUSA-CP-4

ZUSA-CP-299

ZUSA-CP-254

ZUSA-CP-89

ZUSA-CP-189

ZUSA-CP-311

ZUSA-CP-58

ZUSA-CP-304

ZUSA-CP-354

ZUSA-CP-204

ZUSA-CP-263

ZUSA-CP-86

ZUSA-CP-191

ZUSA-CP-82

ZUSA-CP-252

ZUSA-CP-301

ZUSA-CP-187

ZUSA-CP-192

ZUSA-CP-56

ZUSA-CP-347

ZUSA-CP-310

ZUSA-CP-352

ZUSA-CP-348

ZUSA-CP-303

ZUSA-CP-349Note: All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them.

返回列表
上一篇:
下一篇: