- N +

军标铆钉安装螺母,铆钉安装螺帽,MS21075螺母,MS21076螺母

在难以工作的地方,你无法接触到工件的背面,或者材料太薄无法攻丝的地方,创造螺纹。为了获得强大的抓力,这些螺母具有扭曲的螺纹,可以增加与螺栓的摩擦。因为它们用两个铆钉安装,所以当你拧紧螺丝时,它们不会旋转。然而,这些螺母在其固定器内移动,使你可以以轻微的角度安装螺栓;用它们来对准偏心的零件。所有这些都符合尺寸和材料的军事准则。


镀镉的螺母在工业和盐水环境中能抗腐蚀,尽管在450°F以上会失去抗腐蚀能力。镀镉还能增加润滑性,使这些螺母易于安装。

A286不锈钢螺母是耐腐蚀的。镀银的不锈钢螺母可以承受高达800°F的温度。镀银还可以增加润滑性,防止因螺母和螺栓之间的摩擦而造成卡死。

润滑的螺母可以顺利地穿到螺栓上。


MS21075-04N

MS21075-06N

MS21075-08N

MS21075-3N

MS21075-4N


MS21075L04N

MS21075L06N

MS21075L08N

MS21075L3N

MS21075L4N


MS21059-06

MS21059-08

MS21059-3

MS21059-4

MS21059-5


MS21059L04

MS21059L06

MS21059L08

MS21059L3

MS21059L4

MS21059L5

MS21059L6


MS21076L04N

MS21076L06N

MS21060L06

MS21076L08N

MS21060L08

MS21076L3N

MS21060L3

MS21076L4N

MS21060L4

MS21076L5N

MS21060L5

MS21060L6


MS21076-04N

MS21060-04

MS21060-06

MS21076-08N

MS21060-08

MS21076-3N

MS21060-3

MS21076-4N

MS21060-4

MS21076-5N

MS21060-5

MS21060-6
返回列表
上一篇:
下一篇: